.RU

Устройствена зона - От заседание, проведено на на на 09. 02. 2005 г по точка първа от дневния редУстройствена зона

Максимална плътност
на Застрояване
(%)

Максимална
интензивност на застрояване
Кинт

Минимална озеленена площ
(%)

СМФ
(многофункционална зона)

70

4,0

10,00


Общински съвет, след издаването на акта за частна общинска собственост, възлага на Кмета на Община Варна да извърши необходимите действия за оценка на непаричната вноска на Община Варна по реда на чл. 72 от Търговския закон.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 3/1403-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-9300(9)24.01.05 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на 6,5 кв. м. идеални части - общинска собственост от урегулиран поземлен имот ХІІ-1409, находящ се на ул. "Карафил" № 11 "а", кв. 56 по плана на 25-ти подрайон на гр. Варна, целия с площ 144 кв. м, предназначен за жилищно строителство, съгласно действащия план за застрояване.
Идеалната част от имота да бъде продадена на съсобственика Галин Маринов Зисов по пазарна цена в размер на 1620 лева, определена от лицензиран оценител.
За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 3151/2004 г.
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и сключването на договор с Галин Маринов Зисов, съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗОС.
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/


по точка пета от дневния ред


ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" относно:
- частично изменение на ОГП на Община Варна за територия с граници: АМ "Хемус", ГП-4", летищен комплекс "Варна" и ПИ на "Бизнес парк"-АД;
- съгласуване План за регулация и застрояване за УПИ І-167 "за хотелски комплекс", кв. 26 по плана на к.к. "Златни пясъци";
- промяна на участъци от републикански пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура винетна такса в общински, с цел отпадане на винетната такса за ползването им, с оглед предназначението на тези пътища да осигуряват транспортни връзки от местно значение;
- създаване и избор на работна група за проучване на дебита на извора намиращ се в мазето на сградата на Общината и рационалното използване на водата му.
Докл.: инж. Г. ТАШКОВ - Председател ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места"
^ Общ брой присъстващи общински съветници - 32
Общински съвет - Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1404-5. При главния архитект на Община Варна е постъпило искане от Живка Илиева, Станка Иванова и Вяра Петрова за допускане за изменение на Общия устройствен план на Общината (ТУП) в частта на собствения им имот. Имотът се намира в местност "Радиостанцията" и е в непосредствена близост до територията, за която е допусната процедура ЧИОУП с цел изграждане на "Бизнес парк"
Проекта за ТУП е разгледан и приет на заседание на ЕСУТ на 21,22.12.04 г., протокол № 48, като е определен обхват на разработката: АМ "Хемус", ГП - 4, летищен комплекс "Варна" и ПИ "Бизнес парк" АД.
Земята е земеделска, възстановена на собствениците й по плана за земеразделяне.
При положително решение за частично изменение на ТУП от страна на Общински съвет - Варна, ще бъде изработено задание за проектиране, което ще бъде съгласувано с МОСВ съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.
Във връзка с гореизложеното Общински съвет - Варна решава:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за частично изменение на ОГП на Община Варна за територия с граници АМ "Хемус", "ГП-4", летищен комплекс "Варна" и ПИ на "Бизнес парк" АД.
При изработване на плана за частично изменение на общия градоустройствен план да се спазят всички изисквания за съгласуване със заинтересованите страни, в това число Министерството на транспорта и всички нормативни актове по отношение на шумо-защита и условията на труд.
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/1405-5. Одобреният План за регулация и застрояване на кк. "Златни пясъци" е отменен в частта на урегулиран поземлен имот І-167 "за хотелски комплекс", кв. 26, с решение на Върховен административен съд № 4320/13.05.04 г.
На основание чл. 135, ал. 4 от Закона за устройството на територията, Министерството на регионалното развитие и благоустройство допуска да се изработи План за регулация и застрояване за УПИ по искане на собственика.
Изработеният проект за ПРЗ на УПИ І-164 "за хотелски комплекс", кв. 26, кк. "Златни пясъци" е приет на заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна - т. 3 (Протокол № 40/03-04.11.04 г.). След направеното обявление съгласно чл. 128, ал. 3 от ЗУТ няма постъпили възражения, което е отразено в протокол № 44/30.11-01.12.04 г., т. 1 на Експертен съвет по устройство на територията.
ПРЗ подлежи на одобрение от Министъра на регионалното развитие и благоустройство съгласно чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, след съгласуване с Общинския съвет - Варна.

Във връзка с гореизложеното Общински съвет - Варна решава:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, съгласува План за регулация и застрояване за УПИ І-167 "за хотелски комплекс", кв. 26 по плана на кк. "Златни пясъци".
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/1406-5-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 6 от Закона за пътищата, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 5-9302(23)03.02.05 г., Общински съвет - Варна приема решение за промяна на следните участъци от републикански пътища, посочени в приложение № 2 към Решение № 945 на Министерски съвет от 01.12.04 г. за приемане на "Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса", с цел отпадане на винетната такса за ползването им с оглед предназначението на тези пътища да осигурят транспортни връзки от местно значение, а именно:

^ 1. Път - първи клас:
9(Е-87) Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о. п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци - Свети Константин - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о. п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - Малко Търново - граница Турция, в участъци:
* Златни пясъци - Варна;
* Кв. "Аспарухово" - магистрала А-5 - Бургас;
* Стария път Варна - кв. "Аспарухово" (І-9) до влизането в магистралата А-5;
* Път ІІІ-902 - "Долна Трака" - "Горна Трака" - границата на територията на община Варна

^ 2. Път - Първи клас:
2 Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о. п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна, в участъка:
* Варна - отклонение за гробищния парк при с. Тополи;
* Крайезерния път Варна - Девня (ІІІ-2008);

^ 3. Път - Трети клас:
9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница - (Провадия- Дългопол), в участъка:
* Варна - Константиново;
/за - 30, против - 0, въздържали се - 2/

1406-5-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна:
1. Да сключи Договор с Изпълнителна агенция "Пътища" за извършване на необходимите строителни и рехабилитационни дейности за привеждане на горецитираните участъци в нормален вид за експлоатация.
2. Изпълнителна агенция "Пътища" да осигури необходимите средства за поддържане на горецитираните участъци от републиканската пътна мрежа.
3. След сключването на договора знаците Д 11 и Д 12 (начало и край на населеното място) следва да бъдат преместени на определените места.
/за - 30, против - 0, въздържали се - 2/1407-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от "Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация" и във връзка с писмо от Съюз на Краеведите в България с вх. № ОС 5-2600(11)/01.02.05 г., Общински съвет - Варна създава работна група за проучване на дебита на извора намиращ се в мазето на сградата на Общината и рационалното използване на водата от този извор, за поливане на зелените площи във Варна или за друга подходяща цел, включваща 5 (пет) души общински съветници и 1 (един) представител от общинската администрация.
/за - 27, против - 0, въздържали се - 1/1408-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от "Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация", Общински съвет - Варна избира за членове на работната група, създадена по Решение № 1407-5(23)/09.02.05 г., както следва:

Общинските съветници:
1.Николай Джагаров
2. адм. Христо Контров
3. Красимир Маринов
4. инж. Георги Ташков
5. Иван Русев

От страна на общинската администрация:
6. Вера Ковачева - гл. експерт "В и К", сектор "Инженерна инфраструктура" при Дирекция "Устройство на територията"
/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/


по точка шеста от дневния ред


^ ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Здравеопазване" относно:
- отпускане и отказ за отпускане на финансови помощи за лечение на нуждаещи се граждани;
- приемане на нови устави на търговските общински дружества за болнична и доболнична помощ в община Варна;
- утвърждаване на проект за създаване на терапевтично общество тип "Терапевтична комуна";
- банков кредит на "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар д-р М. Антонов Марков" за закупуване на нов лъчев апарат;
- кандидатстване на ДКЦ "Чайка"-ЕООД за револвиращ фонд при МЗ;
- отпускане на целева помощ на "ДКЦ-ІІ-Варна"-ЕООД за закупуване на нафта.
Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - Председател ПК "Здравеопазване"
^ Общ брой присъстващи общински съветници - 34
Общински съвет - Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1409-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център І Света Клементина-Варна", с общинско имущество, с капитал в размер на 1 005 500 лв., представляващ 10 055 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/
1410-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна", с общинско имущество, с капитал в размер на 740 000 лв., представляващ 7 400 дяла по 100 лв. и предмет на дейност осъществяване на специализирана болнична помощ по очни болести.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1411-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве-Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 8 000 лв., представляващ 80 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: диагностика и извънболнично лечение на наркомании и алкохолизъм; детоксикираща терапия в амбулаторни условия; психиатрични и психологични консултации и подрастващи; психиатрични тестове и психиатрична оценка на случая; психотерапия и медикаментозно лечение на неврози; депресии и други; фамилни консултации; групова психотерапия; други специализирани психиатрични интервенции.
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/1412-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 295 000 лв., представляващ 2 950 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология. Оказване на болнична помощ - диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни в областта на акушерството и гинекологията; родилна помощ; неонатология - интензивно лечение с междуобластни функции; ин витро фертилизация; лабораторна, функционална и образна диагностика, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съобразно действащото законодателство; консултации поискани от лекар от друго лечебно заведение.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1413-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 9 000 лв., представляващ 90 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1414-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център ІІ - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 190 300 лв., представляващ 1 903 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ. Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1415-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център ІІІ - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 556 800 лв., представляващ 5 568 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1416-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център ІV - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 445 500 лв., представляващ 4 455 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на извънболнична медицинска дейност.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1417-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център V - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 168 800 лв., представляващ 1 688 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1418-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Диагностично-консултативен център Чайка - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 430 300 лв., представляващ 4 303 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност. Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
/за - 33, против - 0, въздържали се - 0/1419-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Медицински център І - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 39 900 лв., представляващ 399 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на извънболнична специализирана медицинска дейност.
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/1420-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Стоматологичен център І - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 628 900 лв., представляващ 6 289 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична стоматологична помощ. Осъществяване на специализирана извънболнична стоматологична помощ и на първична стоматологична помощ.
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/1421-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 117 000 лв., представляващ 1 170 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и с хронични неспецифични белодробни заболявания.
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/1422-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - д-р Марко Антонов Марков - Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 164 000 лв., представляващ 1 640 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с онкологични заболявания и преканцерози.
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/1423-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна приема устав на еднолично дружество с ограничена отговорност "Медико-техническа лаборатория 1-Варна" с общинско имущество, с капитал в размер на 73 200 лв., представляващ 732 дяла по 100 лв. и предмет на дейност: осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/1424-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна, задължава всички управители на търговски дружества в седем дневен срок след вземане на решението да подадат във Варненски Окръжен съд необходимите документи по вписване на приетите с горните решения устави.
/за - 34, против - 0, въздържали се - 0/1425-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на МАХРИЕ АБДУРАХИМ АБДУЛА, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 32, вх. 1, ет. 3, ап. 14, молба вх. № ЗСР-4-94.М/12/01.06.2004 г. - 200 лв. за лечение; диагноза: умерена олигофрения, имбецилност лека степен, остеопороза, туберкулоза, ХОББ, сърдечна недостатъчност.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1426-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ВЕСЕЛИЙКА ВЛАДИСЛАВОВА СЛАВОВА гр. Варна, кв. "Чайка", вила 102, молба вх. № РД-4-94.В/88/29.04.2004 г. - 1 000 лв. за лечение на дъщеря й ЕЛИЦА ИЛИЕВА СЛАВОВА, диагноза: "Таласемия Майор" (за закупуване на трансфузионна помпа).
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1427-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ЦАНКА ИВАНОВА МИНКОВА, гр. Варна, ж.к. "Владиславово", бл. 34, вх. 1, ап. 12, молба вх. №РД-4-94.Ц/37/29.10.2004 г. - 500 лв. за лечение на сина й СВЕТЛИН ПЛАМЕНОВ МИНКОВ, диагноза: вродена сърдечна малформация - персистиращ артериален канал, хроничен перикарден излив, изгаряне на гърба, глутеусите, гениталиите и долните крайници - 1-2 степен 35 %.
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1428-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ЗЮМБЮЛКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, гр. Варна, ул. "Пробуда" 183, молба вх. № РД-4-94.З/30/29.10.2004 г. - 200 лв. за лечение на сина й САЛИ ЗЮМБЮЛЕВ НИКОЛОВ, диагноза: страбизъм.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1429-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на НОДАР АХМЕДОВИЧ ХУНДАДЗЕ, гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 13, вх. 1, ап. 16, молба вх. № ОС-4-94.Н/25/25.10.2004 г. - 500 лв. за лечение в чужбина - има разрешение за набиране на средства на Комисията за лечение в чужбина при Министерството на здравеопазването; диагноза: остеомиелит, периостит и др. инфекции на костта.
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/1430-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на САШКА СТЕФАНОВА ВЪЛКОВА, гр. Варна, ул. "Ген. Колев" № 83, вх. Е, ет. 9, ап. 154, молба вх. № ЗСР-4-94.С/16/27.09.2004 г. - 1 000 лв. за лечение на дъщеря й ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА, диагноза: съчетана травма - глава, гръбначен стълб, гърди, корем, таз; комоцио церебри; фрактура С5; контузия на гръбначен мозък; квадриплегия; контузия на гръден кош; хемопневмоторакс двустранно; контузио абдоминис; фрактура хепатис; хематома ретроперитониалис; фрактура пелвис;
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/1431-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ЕЛЗА ТОДОРОВА СТАНЧЕВА, с. Каменар, ул. "Хан Кардам", бл. 9, ет. 2, ап. 2, молба вх. № ОС-4-94.Е/22/04.11.2004 г. - 800 лв. за лечение на дъщеря й ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА, диагноза: полиоенцефалит с вероятно вирусна етиология - палеоцеребеларен синдром, конвексен арахноидит.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1432-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на МИЛКА ХРИСТОВА ХАНДЖИЙСКА, гр. Варна, ул. "Ген. Скобелев" № 31, ет. 1, ап. 3, молба вх. № ЗСР-4-94.М/28/24.11.2004 г. - 300 лв. за закупуване на медикамента "Фраксепарин"; диагноза: карацином на ендометриума, хипертонична болест 3 степен, трансверзално счупване на шийката на бедрената кост.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1433-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ, гр. Варна, ул. "Цар Иван Страцимир", № 13 А, молба вх. № ОС-4-94.П/36/08.10.2004 г. - 500 лв. за оперативна реваскуларизация; диагноза: ИБС триклонова коронарна болест, дислипидемиа, захарен диабет, хронична обострена левостранна сърдечна недостатъчност.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1434-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 29, вх. 2, ет. 1, ап. 24, молба вх. № ЗСР-4-94.Р/8/19.10.2004 г. - 500 лв. за закупуване на медикаментите "Кетостерил" и "Хуманалбумин"; диагноза: вродена хипоплазия на десен бъбрек, хроничен гломерулонефрит, хронична бъбречна недостатъчност, хрониохемодиализа, симптоматична анемия и високостепенна артериална хипертония.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1435-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ЖИВКА КЪНЕВА СТАНКОВА, гр. Варна, ул. "Студентска", бл. 13, ет. 7, ап. 46, молба вх. № ДР-4-94.Ж/27/28.05.2004 г. - 500 лв. за следоперативно лечение; диагноза: катаракта на двете очи със 100 % загуба на зрението.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1436-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА, гр. Варна, бул. "Княз Борис І", № 29, ет. 3, ап. 8, молба вх. № ОС-4-94.Д/50/30.12.2004 г. - 1 800 лв. за лечение на сина й КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ СТОЙНОВ; диагноза: обструктивна вътрешна хидроцефалия.
/за - 31, против - 0, въздържали се - 0/1437-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА, гр. Варна, ж.к. "Дружба", кв. "Аспарухово", бл. 8, ет. 2, ап. 6, молба вх. № ЗСР-4-94.Й(5)16.12.2004 г.; диагноза: карцином на шийката на матката, състояние след тотална хистеректомия по Вертхайм, лимфонодулектомия пелвис тоталис, състояние след лъчетерапия, тубаж на уретерите, двустранна хидронефроза 1-ва - 2-ра степен - 120 лв. за закупуване на СТЕНТ уретерална ендопротеза;
/за - 32, против - 0, въздържали се - 0/1438-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на МАРИЙКА СТЕФАНОВА АНЕСТЕВА, гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Стенка Разин", № 7А, молба вх. № ЗСР-4-94.М(30)23.11.2004 г.; диагноза: хроничен неалкохолен стеатохепатит хиперхолестеролемия, хроничен антрален гастрит, хипертонична болест 2-ри стадий умерена степен, сърдечно-мозъчна форма, нефролитиаза - 200 лв. за закупуване на медикаменти, частично реимбурсирани от НЗОК;
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/1439-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска на ПЛАМЕН СИМЕОНОВ РУСЕВ, гр. Варна, ул. "Прага" № 20, ет. 1, ап. 1, настойник на Моника Иванова Йотова, молба вх. № РД-4-94.П(145)06.12.2004 г.; диагноза: състояние след тежка автомобилна катастрофа: контузио церебри, хеморагия, субарахноидалис травматика, контузио абдоминис, руптура хепатис ет лиенис, хемоперитонеум, ампутацио субтоталис крурис декстра - 3 000 лв. за лечение, рехабилитация и протезиране на Моника Иванова Йотова на 4 г.
/за - 30, против - 0, въздържали се - 0/1440-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на АЙТЕН МЕХМЕД НУРИ, гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" № 73 А, кв. "Аспарухово", молба вх. № ЗСР-4-94.А/11/04.10.2004 г. - социалният доклад не дава основание за отпускане на парична помощ.
/за - 28, против - 0, въздържали се - 2/1441-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 67, вх. 6, ап. 156, молба вх. № РД-4-94.А/178/14.10.2004 г. - социалният доклад не дава основание за отпускане на парична помощ, няма инцидентно възникнало събитие.
/за - 27, против - 0, въздържали се - 2/1442-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на ЯНКО АНГЕЛОВ ТОШЕВ, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 7, вх. 6, ап. 107, молба вх. № ОС-4-94.Я/9/06.10.2004 г. - социалният доклад не дава основание за отпускане на парична помощ, няма инцидентно възникнало събитие.
/за - 27, против - 0, въздържали се - 2/1443-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на ИЛИЯ ТОДОРОВ ИВАНОВ, гр. Варна, ул. "Доброволци", бл. 1, вх. 1, ап. 81, молба вх. № ОС-4-94.И(26)23.09.2004 г.; диагноза: девиацио септи нази - здравноосигурен, не се налага заплащане на оперативна интервенция.
/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/1444-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА, гр. Варна, ул. "Младежка", бл. 37, ет. 4, ап. 16, молба вх. № ЗСР-4-94.Й(4)13.10.2004 г.; диагноза на сина й ЯНКО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ, шизофрения, медикаментът "Zyptexa" се реимбурсира 100 % от НЗОК.
/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/1445-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на ДРАГАН САШЕВ МИХАЙЛОВ, гр. Варна, ул. "Пробуда" № 109, молба вх. № РД-4-94.Д(239)24.11.2004 г.; диагноза: херния лингвиналис синистра - здравноосигурен, не се налага заплащане на оперативна интервенция.
/за - 29, против - 0, въздържали се - 0/1446-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на ЯНКА СТОЙЧЕВА ЕВСТАТИЕВА, гр. Варна, кв. "Чайка", бл. 52, вх. Б, ап. 28, молба вх. № ЗСР-4-94.Я(4)27.12.2004 г.; диагноза: ИБС, стенокардия ІV ФК, многоклонова болест, тромбоза на А.каротис инт. И високостепенна стеноза на А.каротис екстерна декстра - здравноосигурена, не се налага заплащане на оперативна интервенция.
/за - 28, против - 0, въздържали се - 0/1447-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна не отпуска финансова помощ на ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, гр. Варна, бул. "Св. Иван Рилски", бл. 24, вх. Б, ет. 3, ап. 29, молба вх. № ЗСР-4-94.Д(49)28.12.2004 г.; диагноза: други заболявания на ретината - 99 % трайно намалена работоспособност без чужда помощ - не се налага заплащане на оперативна интервенция. Лицето ще бъде насочено към болница на Министерство на правосъдието.
/за - 27, против - 0, въздържали се - 0/1448-6. На основание чл. 21 ал. 9 ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т. 8 ТЗ и чл.8 ал.1 т.8 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с разпореждане на Варненския окръжен съд по търг. дело № 620/2004 год., образувано по иска на Слава Стефанова Даковска срещу "Стоматологичен център І Варна" ЕООД, Общински съвет-Варна определя като представител на дружеството по заведения иск общинския съветник Бранимир Николаев Балачев-Председател на ПК "Здравеопазване" при Общински съвет-Варна.
Общински съвет-Варна оправомощава Бранимир Балачев да представлява "Стоматологичен център І Варна" ЕООД по търг. дело № 620/2004 год. по описа на Варненския окръжен съд, като извършва всички необходими действия по организиране на защитата на дружеството, включително и с правото да упълномощава адвокати по горепосоченото дело, които да представляват и защитават дружеството до окончателното завършване на съдебното производство пред всички инстанции.
/за - 29, против - 0, въздържали се - 1/1449-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна възлага на д-р Дончева - Управител на "Амбулатория групова практика специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - Варна"-ЕООД в срок до 3 месеца да представи подробно разработен проект за разширение и модернизация на съществуващо терапевтично общество или създаване на ново терапевтично общество тип "Терапевтична комуна".

vii-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-i-vistavka-nanotehnologii-proizvodstvu-2010-sostoyatsya-1-3-dekabrya-2010g-v-gfryazino-moskovskoj-oblasti.html
vii-zaklyuchenie-kak-to-plavno-i-nezametno-pereshla-v-ploskost-obsuzhdeniya-problem-gumanitarnih-intervencij-i-rech.html
vii-zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo-doklad-glavi-municipalnogo-obrazovaniya-kurmanaevskij-rajon.html
vii1napravlenie-a-m-gorkogo-uralskij-gosudarstvennij-universitet-im-a-m-gorkogo-urgu-klassicheskij.html
vii5-attestacionno-pedagogicheskie-izmeritelnie-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-uchebnoj-discipline-astronomiya.html
viiborba-s-beznakazannostyu-evropejskij-komitet-po-preduprezhdeniyu-pitok-i-beschelovechnogo-ili-unizhayushego-dostoinstvo.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/knigoizdanie-v-kitae.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/primer-oformleniya-recenzii-na-diplomnuyu-rabotu-metodicheskoe-posobie-po-itogovoj-gosudarstvennoj-attestacii-vipusknikov.html
 • grade.bystrickaya.ru/mh-safiullina-on-loseva-statistika-i-obshestvo-istoriya-sovremennost-razvitie.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vciom-prodolzhaet-kurs-na-podderzhku-nachinayushih-sociologov-predostavlyaya-na-konkursnoj-osnove-stipendii-vciom-itogi-2010-2011-goda-zdes.html
 • writing.bystrickaya.ru/glava-i-otnosheniya-v-oblasti-zakonodatelstva-constitution-of-india-in-russian.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/shk-suda-zhzetn-kemelerd-zhne-zen-tez-sularinda-zhzetn-kemelerd-memlekettk-keme-tiziliminde-memlekettk-trkeu-ajta-trkeu-zhne-memlekettk-trkeuden-shiaru-zhne-olardi-memlekettk-trkelgenn-rastajtin-zhattardi-telnsasin.html
 • textbook.bystrickaya.ru/instruktivno-metodicheskoe.html
 • testyi.bystrickaya.ru/amola-oblisi-zerend-audani-akl-orta-mekteb-kmm.html
 • student.bystrickaya.ru/2-pribori-i-oborudovanie-dlya-kontrolya-kachestva-mineralnih-vyazhushih-i-betona-zao-dorstrojpribor.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nastoyashee-izdanie-slovarya-minimuma-anglijskih-terminov-po-bezopasnosti-polyotov-dopolnyaet-uchebnie-posobiya-sostoyashie-iz-professionalno-orientirovannih-tekstov.html
 • tests.bystrickaya.ru/komponenti-formirovanie-professionalno-napravlennoj-rechi-studentov-fakulteta-mezhdunarodnih-otnoshenij-na-materiale.html
 • control.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-po-russkomu-yaziku-dlya-uchashihsya-8-9-klassov-16-chasov.html
 • shkola.bystrickaya.ru/obrashenie-v-zashitu-prav-grazhdan-rossii-podvergshihsya-politicheskim-repressiyam-stranica-14.html
 • predmet.bystrickaya.ru/scenarij-vipusknogo-bala-v-detskom-sadu-tramvaj-zhelanij.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-9-formi-predstavleniya-modeli-kurs-lekcij-sostavitel-sorkina-v-e-oglavlenie.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-14-specialnie-nalogovie-rezhimi-cel-i-zadachi-kursa-ego-mesto-v-uchebnom-processe.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-iii-banki-institut-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/citata-vipivka-stranica-2.html
 • control.bystrickaya.ru/chernaya-polosa-bezrabotici-kurs-na-arktiku-9-oblasti-nuzhen-polnocennij-centr-transferta-tehnologij-10.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/modeli-upravleniya-akcionernim-obshestvom.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/samolyotnaya-radiolokacionnaya-stanciya-cd-zot.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razrabotka-nastennogo-povorotnogo-krana.html
 • college.bystrickaya.ru/142-motivi-pedagogicheskoj-deyatelnosti-motivaciya-professionalnoj-deyatelnosti.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kak-hranyatsya-paroli-v-tablice-user-kurs-lekcij-administrirovanie-mysql-krivoj-rog-2010-soderzhanie-lekciya-vvedenie.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vospitateli-durakova-lv-hubbatova-mm-obsheobrazovatelnaya-programma-municipalnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo.html
 • books.bystrickaya.ru/bochka-degtya-s-lozhkoj-meda-tak-bil-li-v-dejstvitelnosti-holokost-ignatev-a-n.html
 • uchit.bystrickaya.ru/turusova-o-v-psihologiya-v-voprosah-zadachah-i-uprazhneniyah-v-3-h-t-samara-1994-uznadze-dn-psihologicheskie-issledovaniya.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/pravila-uchastiya-v-rozigrishe-prizov-podarki-dlya-lyubimih.html
 • bystrickaya.ru/vozniknovenie-i-idei-pravovogo-gosudarstva.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/urok-portret-po-teme-zhizn-i-tvorchestvo-mihaila-afanasevicha-bulgakova.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tehnika-bezopasnosti-pri-dorozhnih-rabotah-uchebno-metodicheskoe-posobie-moskva-2007-g-komarova-n-n-nevskij.html
 • write.bystrickaya.ru/fazovrashatel-eto-chetirehpolyusnaya-shema-raznost-faz-mezhdu-vhodom-i-vihodom-kotoroj-zadaetsya-signalom-upravleniya-obichno-postoyannim-napryazheniem-smesheniya-p.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/lagerya-stranica-2.html
 • exam.bystrickaya.ru/zoogigienicheskie-trebovaniya-k-virashivaniyu-svinomatok-chast-2.html
 • testyi.bystrickaya.ru/anzhelika-v-kvebeke-ann-i-serzh-golon-perevod-i-n-panteleevoj-chast-pervaya-pribitie-stranica-5.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.